La illaha illa Allah: Det finns ingen annan gud än Gud


I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste
Det finns ingen annan gud än Gud

Välkommen till Underkastelse.org

"Nitton råder över det."
[Koranen 74:30]

- Gud
- Islam (Underkastelse)
- Koranen
- Koranens Mirakel
- Religiösa Seder
- Kvinnor i Islam
- Kristendom
- Judendom
- Muhammed
- Rashad Khalifa
- Hadith och Sunna
- Satan
- Jihad och Terrorism
- Ett Islamiskt Samhälle
- Om oss
- Frågor och Svar
- Alfabetiskt Index
- Katalog
- Kontakta oss

FÖRDÖMELSE
Vi förkastar och fördömer alla våldshandlingar, mord och självmordsattacker som begås i Islams namn vare sig om dessa utförs av individer, grupper eller stater.

Många individer, grupper och stater utövar och/eller förespråkar idag förtryck, våld och terrorism i Islams namn. Dessa människor använder sig av påhittade lagar för att rättfärdiga förtryck mot kvinnor, oliktänkande och anhängare av andra religioner. De utnyttjar fattigdom och orättvisor för att indoktrinera sitt hat mot världen i allmänhet och västvärlden i synnerhet, till unga muslimer. Därefter använder de dessa vilseledda ungdomar som verktyg för att uppnå sina mål, i regel genom att sprida död och förödelse i världen.
Klicka här för att läsa mer

Läs Koranen - Islams enda sanna källa för religiösa lagar, och lär dig mer om Islams sanna värderingar och lära.

Förkunnande
En Religion För Alla Människor

Säkerligen, de som tror, de som är Judiska,
de Kristna och de som konverterat; den som
(1) tror på Gud, och
(2) tror på den Sista Dagen, och
(3) för ett rättfärdigt liv,
kommer utan tvivel att få sin belöning från sin Herre.
De har ingenting att frukta, ej heller kommer de att sörja.
[Koranen 2:62, 5:69]

Detta är Guds sista budskap till mänskligheten. Alla Guds profeter har kommit till denna värld, och alla skrifter har levererats. Tiden är inne för att rena och förena alla budskap som levererats av Guds profeter till ett budskap, och tillkännage att hädanefter är endast en religion godkänd av Gud - "Underkastelse" (Islam på arabiska) (Koranen 3:19, 85).

Islam och Underkastelse är inte namn. De är beskrivningar som reflekterar själens absoluta hängivenhet och underkastelse till Endast Gud. Detta är det Första Budordet i alla skrifter, inklusive Det Gamla Testamentet, Det Nya Testamentet, och Det Sista Testamentet - Koranen.

Medan alla världens religioner - Judendomen, Kristendomen, Islam, Hinduismen, Buddismen, o.s.v. - har korrumperats genom innovationer, traditioner och falska idoldyrkande doktriner, kan det finnas "Underkastade" inom varje religion.

Underkastade (Muslimer på arabiska) är sanningsenliga anhängare av Guds religion. Det kan finnas Underkastade som är Kristna, Judar, Muslimer, Hinduer, Buddister, eller vad som helst (läs mer ...). Dessa Underkastade, kollektivt, utgör den enda religionen godkänd av Gud. Alla Underkastade som är hängivna till ENDAST Gud, och inte sätter upp idoler vid sidan av Gud, kommer att återtages in i Guds eviga kungadöme (2:62).

Känt detta hela tiden? Du kanske är redan underkastad!

Vilka är Underkastade och Vad är Underkastelse?

"KORANEN
DET SISTA TESTAMENTET"


Den bästa svenska översättningen av Koranen. Klar, modern översättning till svenska från den Auktoriserade Engleska Versionen som översattes från Orginalet av Rashad Khalifa, Ph.D.
Klicka här för att läsa, låna eller köpa den.

APPENDIX
38 appendix av Dr. Khalifas Auktoriserade Engelska Översättningen av Koranen. Klicka här för att läsa dem.

FRED
GENOM INFORMATION

Vi stödjer Västerås Moskés strävan att göra information om Islams sanna värderingar och lära tillgänglig genom att skänka kopior av "Koranen, Det Sista Testamentet" till bibliotek och institutioner runt om i Sverige. För mer info klicka här.

Hjälp oss

Kära besökare, om du har några synpunkter angående innehållet på vår sida eller om du har hittat något fel, t.ex. en länk som inte fungerar eller en felstavning, ber vi dig att kontakta oss på vår
e-postadress:
info@underkastelse.org.

KORANEN PÅ SVENSKA

Vem är Gud? Varför är vi här? Vad är det som behövs för att uppnå frälsning? Läs Koranen Nu för att ta reda på detta. Klar, modern översättning till svenska från den Auktoriserade Engleska Versionen som översattes från Orginalet av Rashad Khalifa, Ph.D. (En av få översättningar av någon med Arabiska som modersmål)

"KORAN, HADITH OCH ISLAM"

Gud garanterar seger, hälsa, välstånd, själsfrid, och perfekt lycka för de som följer Hans vägleddning (Koranen 2:38; 3:160; 22:38, 40; 24:55; 30:47 & 40:51). Varför är då de "Muslimska" länderna bland de fattigaste, minst utvecklade och mest tyranniserade?
Denna Bok har svaren

Garanterad Seger

Koranen lär ut, utan tvetydighet, att seger garanteras för Muslimerna (22:38, 22:40, 30:47, 40:51 och 47:7).

Varför besegras då Muslimerna?

Med åtanke av de garantier som vi hittar i ovanstående verserna, och eftersom Gud aldrig har fel, kan "Muslimerna" av idag omöjligt vara Muslimer.

Historiska Fakta

Så länge som den Muslimska Ummahn upprätthöll Koranen, och ingenting annat än Koranen, ledde Muslimerna världen vetenskapligt, teknologiskt, kulturellt, socialt, militäriskt, och ekonomiskt sett. De förlorade aldrig ett enda slag. Islams gränser sträckte sig från Västafrika till Kina; till Södra Frankrike och Östra Tyskland.

I och med att Hadith & Sunna uppträdde i början av det tredje århundradet e.H., började en gradvis försämring av den Muslimska Ummahn. Efter uppträdandet av dessa som källor till vägledning vid sidan av Koranen, vann "Muslimerna" aldrig ett enda slag.

Koranen, Hela Koranen, och Ingenting Annat än
Koranen

Säg, "Vems vittnesmål är mäktigast?" Säg, "GUDs. Han är vittnet mellan mig och er om att denna Koran* inspirerats till mig för att predika den för er och alla den når. Sannerligen, vittnar ni om att det finns andra gudar vid sidan av GUD." Säg, "Jag vittnar inte som ni; det finns bara en gud och jag förkastar er idoldyrkan."
[Koranen 6:19]

*6:19 Denna vers förkunnar Koranen som den enda källan till religiös vägledning. De som upprätthåller andra källor som Hadith & Sunna (lögner som tillskrivits profeten), definieras som idoldyrkare.

Mycket Viktigt Råd

"Ni ska inte acceptera någon information, om ni inte själva bekräftar den. Jag har givit er hörseln, synen, och hjärnan, och ni ansvarar för att använda dem."
[Koranen 17:36]

Vem är Din Gud?

De flesta människorna blir rasande när de hör denna fråga. "Vad menar du, ´vem är din gud?´ frågar de, ´Min gud är Skaparen av himmlarna och jorden.´" Och de flesta av dessa människor kommer att bli chockerade över att märka att deras påstående att deras gud är himmlarnas och jordens Skapare inte är mer än tomt prat, och att de i själva verket är på väg till Helvetet (12:106).

Din gud är den eller det som upptar ditt sinne den större delen av tiden.

Din gud kan vara dina barn (7:190), din maka/make (9:24), ditt företag (18:35), eller ditt ego (25:43). Detta är anledningen till att en av de mest repeterade budorden i Koranen är:

O du som tror, du ska minnas Gud ofta;
prisa Honom dag och natt."

[Koranen 33:41]

Gud: Prioritet Nummer Ett

När att förnöja Gud blir det allra viktigaste i ditt liv, kommer du att ha det mest värdefulla någon kan önska sig - Guds stöd. Men om du gör någonting annat viktigare än att förnöja Gud, kommer du att testas om och om igen. Om du inte förstår det efter alla dessa test, kommer du att förlora både i denna världen och i Livet Efter Detta.

Vi har citerat alla sorters exempel för människorna i denna Koran, så att de ska kunna ta sig i akt."
[Koranen 39:27]

För att börja praktisera detta budord, måste vi etablera vissa vanor, varmed vi garanterar att Gud upptar våra sinnen mer än någonting annat. Koranen hjälper oss att etablera sådana vanor som räddar våra själar
(Klicka här för att fortsätta...).

Studera Religionen

"Läs, och din Herre, Upphöjd över allt annat.
Undervisar genom pennan."

[Koranen 96:3-4]

Vikten av Religiös Utbildning

"När de troende mobiliserar ska inte alla göra det. Ett fåtal från varje grupp ska mobilisera genom att ägna sin tid till att studera religionen. På så sätt kan de föra kunskapen vidare till sitt folk när de återvänder, så att de ska kunna förbli religiöst informerade."
[Koranen 9:122]

Koraniska Studiegrupper

"Ni ska tvinga er själva att vara med de som dyrkar sin Herre dag och natt, som söker endast Honom. Vänd er inte bort ifrån dem i strävan efter denna världens meningslösheter. Ej heller ska ni lyda den vars hjärta vi gjort helt beaktningslöst inför vårt budskap; en som ägnar sig åt sina egna önskemål, vars prioriteringar är i oordning."
[Koranen 18:28]

Studera Koranens Matematiska Kod

"När de anländer kommer Han att säga, "Ni förkastade Mina uppenbarelser innan ni skaffat er kunskap om dem. Gjorde ni inte det?"
[Koranen 27:84]

Koranen: Fullt Detaljerad*

Ska jag söka annat än GUD som lagens ursprung, när Han har uppenbarat denna bok för er, fullt detaljerad?* De som fick skriften inser att den uppenbarats från er Herre, sanningsenligt. Ni ska inte hysa några tvivel. Er Herres ord är fullständiga,* i sanning och rättvisa. Ingenting ska ersätta Hans ord. Han är Den Som Hör, den Allvetande.
[Koranen 6:113-115]

*6:113-115 Upprätthållandet av någon annan källa vid sidan av Koranen, tyder på att man inte tror på Koranen (Appendix 18).


Djur och Fåglar: Underkastade Varelser

 1. Hundar: Utöver Traditionella Islam
 2. Hundar i Koranen?
 3. Kamelen
 4. Myrornas Välde
 5. Creatures of the Sea
 6. The Loss of a Beloved Pet
 7. Horses
 8. Infinite Variety
 9. Reptiles: Part 1: Snakes and Lizards, Part 2: Turtles, Part 3: Crocodilians
 10. Spiders
 11. Insects: Creatures of God
 12. The Bee
 13. Birds as marvels of God
 14. Magnifying GOD, submitting creatures

Slaveri

 1. Slavery and Islam (Submission)
 2. Slavery and Christianity

Sex och Kyskhet/Oskuld

 1. Kyskhet/Oskuld: En Egenskap hos Sant Troende
 2. Promiskuitet

Abort

 1. Abort är Mord, Inga om och men ...
 2. Abort och Koranen

Homosexualitet

 1. Homosexuality and Islam (Submission)
 2. Homosexuality and Same-Sex Marriages: A Scriptural Perspective

Droger och Alkohol

 1. Droger & Alkohol
 2. Alcoholism Is Not A Disease
 3. Alchohol: Intoxicants Strictly Prohibited

Koraniskt Rättssystem

 1. Straffrätt i Islam Appendix 37 av Dr. Khalifas Auktoriserade Engelska Översättningen av Koranen
 2. Dödsstraff, Straff för Stöld, Äktenskapsbrott
 3. The Punishment for Theft in the Quran
 4. Rape in Islam (Submission), the Quranic Perspective and its misconception

Familjen

 1. Adoption
 2. Divorce in the Quran
 3. Förlovning och Äktenskap
 4. Föräldrar:
 5. Polygami

Livet Efter Detta

 1. Livet Efter Detta: Himlen och Helvetet
 2. This Life and the Herafter
 3. Återuppståndelsens Dag
 4. Världens Ände
 5. Varför Skapades Vi?
 6. Myten om Medling
 7. Döden

40 år - Åldern för beslut/ansvar

 1. Den Viktiga Åldern 40
 2. The Age of Responsibility & Righteous Behavior

Mer att läsa

 1. Arv
 2. Lycka och Framgång
 3. Ödet
 4. Evolution
 5. Dietiska Förbud
 6. Musik och Sång
 7. Unga


Sveriges Förenade Underkastade
En gemenskap av de som Underkastar sig Endast Gud och förespråkar dyrkan av Endast Gud.
Prisad vare Gud, Universums Herre
E-post: info@underkastelse.org

::: La illaha illa Allah: Det finns ingen annan gud än Gud :::